Ochrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře ALPY

 

ALPY, spol. s r.o. (cestovní kancelář ALPY), která zpracovává osobní údaje (dále též „OÚ“) se při jejich zpracování řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
Tímto dokumentem poskytujeme všem našim klientům a zákazníkům, kteří nám svěřili své OÚ, informace o základních právech a povinnostech souvisejících se zpracováním OÚ.

Co se rozumí osobními údaji?
Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, místo trvalého či přechodného pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, podpis).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem OÚ je ALPY, spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 2/63, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČO 49824881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 32842 (dále též „správce“).
Kontaktní adresa: Štefánikova 2/63, 150 00 Praha 5
Telefonní číslo: 257 328 388
Email: alpy@alpy.cz

Co je základem pro zákonné zpracování osobních údajů?
Pokud je přítomen alespoň jeden z následujících právních důvodů, lze OÚ zpracovávat i bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracování). Právním důvodem zpracování OÚ je, pokud subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce OÚ, pokud je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je SÚ dítě.

Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ?
ALPY spol. s r.o. zpracovává OÚ SÚ v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého či přechodného pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), státní občanství, pohlaví, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnost.

Jaký je účel a doba zpracování?
ALPY spol. s r.o. zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, pro účely uzavření a plnění smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu.
Zákazník jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří poskytují služby cestovního ruchu (např. dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny apod.).
Pokud by SÚ tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné smlouvu uzavřít.
OÚ budou rovněž zpracovávány pro účely oprávněného zájmu ALPY spol. s r.o. a plnění právní povinnosti, např. vedení vnitřní evidence zákazníků, přímý marketing, účetnictví, vyřizování reklamací, uplatňování nároků.
OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností ALPY spol. s r.o., pro účely oprávněného zájmu ALPY spol. s r.o. a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví, o archivnictví, o pojišťovnictví.

Jak a kým jsou OÚ zpracovávány?
OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky ALPY spol. s r.o., přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ.
OÚ jsou dále zpracovávány dalšími zpracovateli, jako jsou právní poradci, účetní služby – zpracování účetnictví, daňoví poradci, dodavatelé služeb (např. dopravci, ubytovatelé, průvodci, delegáti apod.).
Správce má úmysl předávat osobní údaje do třetí země spolupracujícímu subjektu pro plnění služeb na jeho území.
Pro případ předání OÚ zpracovateli do třetích zemí - mimo EU - jsou určeny standardní smluvní doložky, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 05. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, které má Správce uzavřeny.

Jaká jsou práva subjektu údajů?
SÚ má právo požádat správce o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl, o opravu či doplnění nepřesných či neúplných OÚ, o vymazání OÚ bez zbytečného odkladu. Správce má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, pokud SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ, nebo pokud OÚ byly zpracovány protiprávně.
Nástroje automatizovaného zpracování nejsou společností ALPY využívány.
SÚ má dále právo na omezení zpracování OÚ v případech stanovených Nařízením, na odvolání uděleného souhlasu, na podání stížnosti u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ a na vznesení námitky proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ALPY spol. s r.o. převažují nad jeho oprávněnými důvody.

Tyto informace jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.